Tarihçe

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyette bulunmak üzere Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Ostim Teknopark)'nin kuruluşuna ilişkin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 17.01.2014 tarih ve 249 sayılı yazısı ile aynı Kanununun 4. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 05.02.2014 tarih ve 2014/5939 sayılı kararının 04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

4691 sayılı Kanunun "Yönetici Şirket" başlıklı 5. maddesi uyarınca, Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.'nin kuruluş işlemleri onaylanarak 02.12.2014 tarih ve 8706 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Ostim Teknopark Hareketlilik Merkezi ve Tematik Teknopark Projesi Ortak Akıl Çalıştayı 14 Nisan 2012 tarihinde düzenlendi. Yönetici Şirketin tescil ve ilan ile birlikte Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılarak Ostim Teknopark'ın kuruluşu 22.09.2014 tarihinde düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

Yönetici Şirket Merkezinin oluşturulması

Yönetici Şirket'in yasal yükümlülüklerini süresinde yerine getirebilmesine imkan sağlamak amacıyla Kasım 2014 ayında OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü binasında bir ofis tahsisi yapılmış, ancak daha sonra Ostim Finans ve İş Merkezi (OFİM)'de Nisan 2015 ayından bu yana faaliyetine devam etmektedir.

Yönetici Şirket Yapılanması

Ostim Teknopark 1. Olağan Genel Kurulu, 13.02.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurulda verilen bir önerge ile Yönetici Şirket ismi “Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.” olarak değiştirilmiş olup, tescil ve ilan edilmiştir.

Bölgeye ait İşletme/Çalışma Yönergesi hazırlanarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulmuştur. Mevzuat gereği organizasyon şemasına uygun olarak personel, disiplin, atama ve hizmet tanımları, başvuru usul ve esasları ile satınalma ve diğer yönetmelikler dahil yönetimsel yapılanmayı hızlandırıcı çalışmalar süratle tamamlanmıştır.

Ostim Teknopark Markası

"Ostim Teknopark" logosu oluşturulmuş ve Türk Patent Enstitüsüne 05.02.2015 tarihinde "Ostim Teknopark" ve "Ostim Ekopark" adlarıyla iki ayrı marka başvurusunda bulunulmuştur.

Açık Alan Ölçüsü

Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde kuruluşu gerçekleşen Ostim Teknopark için 67.338,69 m² olan bir nolu alan ile 20.302,11 m² olan iki nolu TGB alanı olmak üzere toplam 87.640,80 m²'lik alan OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edilmiştir.

Ek alan

OSTİM metro istasyonunun yanında yer alan, iskanı alınmış binanın, 4691 sayılı Yasa kapsamında “Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alan” ilan ettirilmesi işlemleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde başladı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Değerlendirme Kurulu tarafından Ek Alan olarak kabul edildi. 2018 yılı içinde Ek Alan Bölge İlanı tamamlanarak farklı büyüklük ve özelliklerde 54 bağımsız bölümle, yaklaşık 800 araştırmacı ve tasarımcıya hizmet verilmesi planlanıyor.

Teknolojik Ürün Üretim Odaklı Teknopark

4691 sayılı Kanunun 8. maddesi ve Yönetmeliğin 24. maddesinde tanımlanan ve toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek olan teknolojik ürünlerin Ostim Teknopark bölgesinde üretilmesinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına ve üretimine yönelik yeni teknolojik ürünlerin geliştirilmesi, enerji verimliliği, elektrik yükü talep tahmini, otomasyon ve entegre yazılımların geliştirilmesi amacıyla yerel ve AB kaynaklı projeleri Bölgeye kazandırmak amacıyla yerli ve yabancı yatırımcılarla görüşmeler sürmektedir.

İmar ve Altyapı Çalışmaları

Bölge alanının imar planı çalışmalarına hız verilmiştir. Parseller birleştirilerek 1/1000 ve 1/5000'lik imar planlamasının yanısıra Vaziyet Planı çalışmaları 04.06.2015 tarihinde tamamlanmış olup, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesince onaylanmıştır.

Bölgenin altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış ve TGB-2 nolu alanda telefon ve fiber hattı ile alçak ve orta enerji gerilim hattı, temiz su şebeke hattı bağlantıları kullanıma hazır durumdadır.

Bölgede üst yapı oluşturma çalışmalarına hız verilmiştir. Bölgede üst yapıda ekolojik sisteme uygun, tematik bir yapılaşmaya katkı sağlamak üzere 2014 yılında Master Plan Proje Yarışması düzenlenmiş olup, dereceye giren 1., 2. ve 3. projelere para ödülü verilmiştir.

Hedefler

Yönetim ofisi, konferans salonu, kafeterya ve yemek gibi sosyal ihtiyaçların karşılanacağı alanların yanı sıra temiz teknolojiler alanında araştırma-geliştirme ve yazılım geliştirme faaliyetinde bulunmak isteyen yerli ve yabancı girişimci/şirketler için Ar-Ge ofisi, genç girişimcilerin istifadesine sunulmak üzere Kuluçka Merkezi ve Bölgede üretilen ürünlerin test ve kalibrasyon hizmetlerinin sağlanacağı laboratuvar alanları oluşturulacaktır.

Kısa Vadeli Faaliyet Planı

Ostim Teknopark bünyesinde TGB-2 nolu alanda ETAP-1 proje kapsamında toplam 25.000 m2’lik Ar-Ge binası ve Üretim alanlarının oluşturulması için mimari proje çizimlerine başlanmıştır. Ar-Ge ofisleri, Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi, Laboratuvar, konferans salonu, toplantı salonu, kümelenme alanları, kütüphane, sergi alanları, sürdürülebilirlik merkezi, teknik birimler ile yemekhane, kafe, spor alanları, kreş ve anaokulu gibi sosyal alanlarının dahil Ostim Teknopark İdare Binası ve Kuluçka Merkezi Binalarının hizmete verilmesi planlanmaktadır. Bölgenin inşasına ilişkin yatırımcılarla görüşmeler devam etmektedir.

Ayrıca, yerli ve yabancı yatırımcı bulunması halinde TGB-1 ve TGB-2 nolu alanlarda toplam 100.000 m²lik kapalı alanlı diğer İdare Binası ve Kuluçka Merkezi ve teknoloji ürün yatırımlarına ilişkin üretim binalarının 5 ila 7 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.